Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Pricemotion

Artikel 1. Definities

 1. Onder Pricemotion wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: de besloten vennootschap Kibo IT EOOD, gevestigd en kantoorhoudende te Sofia, Bulgarije.
 2. Onder cliënt wordt verstaan: de natuurlijke of rechtspersoon, de samenwerkingsverbanden zonder rechtspersoonlijkheid, alsmede diens vertegenwoordiger en gemachtigde, die met Pricemotion een overeenkomst hebben afgesloten of wensen af te sluiten.
 3. Onder overeenkomst(en) wordt verstaan: alle, in relatie met cliënt, door Pricemotion gehanteerde overeenkomsten, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.
 4. Onder systeem wordt verstaan: het samenhangend netwerk van telecommunicatie- infrastructuur en anderszins geautomatiseerde verbindingen die met computers, software en gegevensbestanden, toegang kunnen verschaffen tot het Internet of diensten op Internet aanbieden.
 5. Onder schriftelijk(e) wordt verstaan: enkel de op papier gestelde, gedagtekende en ondertekende correspondentie; E-mail wordt daaronder niet verstaan.
 6. Onder gebruikerswachtwoord wordt verstaan: de privé-sleutel van cliënt, benodigd voor de toegang tot het systeem.
 7. Onder gebruikersnaam wordt verstaan: de identificatiecode van de individuele cliënt.
 8. Onder helpdesk wordt verstaan: de ondersteunende serviceverlening c.q. bijstand aan cliënt, met betrekking tot de door Pricemotion geboden diensten.
 9. Onder IP-adres wordt verstaan: het Internet Protocol-nummer; de unieke numerieke identificatieaanduiding, die ter herkenning aan een computer(systeem) toekent.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van Pricemotion, evenals op de uitvoering daarvan, voor zover zij betrekking hebben op het gebruik van de door Pricemotion beschikbaar gestelde infrastructuur, diensten en kennis.
 2. Afwijkende bedingenen overeenkomsten zijn slechts rechtsgeldig indien zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Pricemotion zijn overeengekomen.
 3. De door cliënt gehanteerde eigenvoorwaarden zijn slechts van toepassing voorzover zij niet strijdig zijn met de algemene voorwaarden van Pricemotion. In geval van strijdigheid zullen de Algemene Voorwaarden van Pricemotion de voorrang genieten, zelfs indien anders is bedongen.

Artikel 3. Offertes

1. Alle door Pricemotion gedane aanbiedingen – in welke vorm dan ook -zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk kenbaar is gemaakt.

Artikel 4. Overeenkomsten

 1. Pricemotion werkt ten opzichte van cliënten met business-accounts: overeenkomsten betreffende Websites, additionele diensten en ondersteunende serviceverlening.
 2. De overeenkomst komt alleen dan tot stand, nadat Pricemotion een opdracht schriftelijk heeft aanvaard of bevestigd. Een door Pricemotion gezonden factuur staat gelijk aan een aanvaarding. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven; de datum van bevestiging is daarmee bepalend.
 3. Indien cliënt tegen bovenstaande wenst te protesteren, dient hij dit schriftelijk en binnen 5 werkdagen te doen.
 4. Elke overeenkomst wordt steeds aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat cliënt voldoende kredietwaardig schijnt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.
 5. Voor overeenkomsten waarvoor naar aard en omvang geen offerte of opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen 5 werkdagen.
 6. De overeenkomst is niet overdraagbaar. Voor de verkoop, verhuur of overdracht door cliënt van de overeenkomst en alle producten en diensten waarop zij van toepassing is, heeft cliënt de uitdrukkelijke en schriftelijke goedkeuring van Pricemotion nodig. Afwezigheid van deze toestemming leidt tot nietigheid.

Artikel 5. Duur van de overeenkomst

 1. De business accounts worden aangegaan voor de minimumduur van 1 maand. Zij wordt daarna onder dezelfde voorwaarden verlengd met telkens een termijn van 1 maand, tenzij opzegging heeft plaatsgehad met inachtneming van het hierna bepaalde.
 2. Cliënt is gehouden aan een opzegtermijn van één maand; opzegging van de overeenkomst dient dus ten minste één maand voor het einde van bovengenoemde contractsperiode van 1 maand plaats te vinden. Opzegging van de overeenkomst dient steeds schriftelijk plaats te vinden.
 3. Indien de overeenkomst eindigt voordat de tijd waarvoor zij is aangegaan, is verstreken, is cliënt de volle vergoeding voor het verstrijken van die tijd aan Pricemotion verschuldigd; één en ander met inachtneming van de eventueel terzake bestaande wettelijke voorschriften. Eventueel worden op het bedrag van de vergoeding de besparingen en voordelen die voor Pricemotion uit de voortijdige beëindiging voortvloeien in mindering gebracht.
 4. Zowel de cliënt als Pricemotion behouden het recht met onmiddellijke ingang de overeenkomst te beëindigen naar aanleiding van de onder curatele stelling van cliënt of Pricemotion, door staking of overdracht van zijn bedrijfsvoering, door wijziging van de doelstelling van het bedrijf, alsmede door het overlijden van cliënt.

Artikel 6. Inzage gegevensbestanden

 1. Partijen zijn, behoudens eventuele wettelijke verplichtingen tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding van de door de andere partij verstrekte informatie en van de door verwerking daarvan verkregen resultaten van vertrouwelijke aard.
 2. Uit de vertrouwelijke aard van de relatie tussen partijen en uit de wijze waarop cliënt gebruik kan maken van het systeem volgt dat Pricemotion slechts onder bijzondere omstandigheden inzage heeft, of aan derden inzage geeft in het gebruikersgedrag van cliënt en diens niet openbare – bij Pricemotion onderhouden – gegevensbestanden,

onverminderd het in lid 5 en artikel 11, leden 3 en 4 bepaalde.

 1. Pricemotion zal, als goed houder van de informatie, slechts inzage aan derden verschaffen indien:
 2. cliënt de daartoe strekkende schriftelijke toestemming heeft gegeven;
 3. nodig in het kader van een officieel onderzoek naar strafbare gedragingen.
 4. Eventuele inzage zal zich steeds beperken tot de enkele verschaffing van specifieke relevante informatie. In geen geval zal Pricemotion (vrije) beschikking geven over de toegang, gegevens, aansluitingen, Webpages en -sites, of anderszins vertrouwelijke informatie.
 5. Pricemotion is bevoegd inzage te hebben in de gegevens bestanden van cliënt indien en voor zover dit nodig is voor de beoordeling en inwilliging van een verzoek tot inzage, alsmede voor een goed beheer en exploitatie van het systeem.

Artikel 7. Zekerheidsstelling en uitvoering

 1. Pricemotion is steeds gerechtigd, alvorens de werkzaamheden of dienstverlening te beginnen of daarmee door te gaan, voldoende zekerheid voor nakomen van de betalingsverplichting van de cliënt te verlangen.
 2. Indien de verlangde zekerheid niet, danwel op ongenoegzame wijze, wordt aangetoond of de rechtsvorm van de cliënt is gewijzigd, heeft Pricemotion het recht de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en het reeds nagekomene c.q. nog niet gerealiseerde terug te nemen, onverminderd de aan Pricemotion alsdan toekomende rechten op betaling van hetgeen bij beëindiging van de overeenkomst verschuldigd is wegens de verrichte werkzaamheden of verrichte diensten en gemaakte kosten.
 3. Cliënt is gehouden Pricemotion van alle informatie en bescheiden te voorzien, die nodig zijn voor een goede uitvoering van de overeenkomst. Indien cliënt een rechtspersoon betreft of een samenwerkingsvorm zonder rechtspersoonlijkheid, kan Pricemotion verzoeken om overlegging van een uittreksel van inschrijving bij de Kamer van Koophandel.
 4. Voor een goede en volledige naleving van haar verplichtingen uit de tussenpartijen bestaande overeenkomst, is Pricemotion bevoegd om derden in te schakelen. De kosten daarvan zullen aan cliënt worden doorberekend, conform de verstrekte prijsopgave en het in artikel 16 en 17 bepaalde.

Artikel 8. Fair use Policy

 1. Pricemotion hanteert een Fair-use-Policy. Deze luidt als volgt:
  Het aantal aanvragen mag, niet regelmatig, meer dan 10x de gemiddelde hoeveelheid van de aanvragen van de overige klanten met hetzelfde pakket zijn.

Artikel 9. Gebruik van het systeem

 1. Pricemotion verplicht zich de nodige medewerking te verlenen aan netwerk beveiliging, beveiliging van gebruikerstoegangen en beveiliging van vertrouwelijke informatie in het algemeen. Cliënt draagt echter de verantwoordelijkheid voor het tegengaan van misbruik van de hem verstrekte (persoonlijke) combinatie van gebruikersnaam en – wachtwoord.
 2. Pricemotion is gerechtigd veranderingen in of aan het systeem aan te brengen zonder voorafgaande bekendmaking aan cliënt. Verder mag Pricemotion wijzigingen aanbrengen in de login-procedure en de gebruikerstoegang en -naam. De kosten die cliënt tengevolge van dergelijke wijzigingen eventueel maakt, komen voor zijn rekening en kunnen niet verhaald worden op Pricemotion.
 3. Het is cliënt niet toegestaan het systeem te gebruiken voor onrechtmatige, immorele en strafbare gedragingen. Met name, maar niet uitsluitend, wordt daarbij gedoeld op:
  • de (onrechtmatige) verspreiding van auteursrechtelijk beschermd materiaal;
  • de onrechtmatige of strafbare verspreiding van niet openbare gegevens;
  • de verspreiding van strafbare teksten en beeld- en geluidsmateriaal;
  • computervredebreuk (ook wel bekend als “hacken”) via het Internet of het systeem anderszins;
  • vernieling, beschadiging of onbruikbaar maken van systemen of geautomatiseerde werken en/of software van anderen.
  • de verspreiding van pornografisch materiaal.
 4. Het is de cliënt niet toegestaan processen in gang te zetten of te laten voortbestaan, waarvan hij redelijkerwijs kan vermoeden dat dit de overige gebruikers van het Internet hindert of het overige gebruik van het systeem beïnvloedt. Het is niet toegestaan om processen te laten lopen zonder directe verbinding met het systeem (zogenaamde Daemon Threads), met uitzondering van CGI processen.
 5. De informatie die cliënt voor commerciële doeleinden verspreidt, dient in overeenstemming te zijn met de toepasselijke en dwingende voorschriften van (zelf- )regulerende instanties.
 6. Het is de verantwoordelijkheid van de cliënt om gebruikte prijsinformatie en daaruit voortvloeiende prijswijzigingen dagelijks te controleren, dit om eventuele schade te voorkomen.
 7. Het is de cliënt niet toegestaan om informatie uit Pricemotion verder te verspreiden zonder nadrukkelijke toestemming van Pricemotion.

Artikel 10. Beperkingen en blokkeringen toegang

 1. Pricemotion is gerechtigd de toegang voor cliënt tot het systeem te beperken en te blokkeren indien cliënt zijn contractuele en buiten contractuele verplichtingen niet behoorlijk of volledig nakomt. Beperkingen en blokkeringen van de toegang kunnen zonder waarschuwing plaatsvinden en laten de betalingsverplichting van cliënt onverlet.
 2. Bij gegrond vermoeden dat zich de in artikel 9.3 en 9.4 bedoelde gedragingen voordoen, kan cliënt van het systeem worden afgesloten zonder dat hij nog aanspraak kan maken op restitutie van vooruitbetaalde vergoedingen. Voorgenoemde levert voor Pricemotion een grond op voor blokkering van de toegang tot de betreffende informatie, alsmede voor de onmiddellijke ontbinding van haar overeenkomst met cliënt.

Artikel 11. Helpdesk

 1. De helpdesk verzorgt ondersteunende service aan cliënt, gedurende nader aangegeven uren.
 2. Cliënt kan geen rechten ontlenen aan informatie, verstrekt door de medewerkers van de helpdesk. Aangezien de medewerkers van de helpdesk aangewezen zijn op de informatie en handelwijze van cliënt, is – de helpdesk van – Pricemotion niet aansprakelijk voor de handelingen van cliënt.
 3. De medewerkers van de helpdesk zijn bevoegd inzage te hebben in (niet openbare) gegevensbestanden van cliënt, voor zover die voor de ondersteuning noodzakelijk is.
 4. Het door cliënt gedane beroep op de service c.q. bijstand wordt aangemerkt als:
 5. instemming van cliënt met inzage in diens gegevens bestanden door medewerkers van de helpdesk;
 6. de toezegging van cliënt, zijn medewerking te zullen verlenen bij de uitvoering van de werkzaamheden door de medewerkers van de helpdesk. Overeenkomstig artikel 7.2 kan de vereiste medewerking bestaan uit de verstrekking van nodige informatie door cliënt.

Artikel 12. Webdesign

 1. Het webdesign zal met zorg worden uitgevoerd, invoorkomend geval overeenkomstig de met cliënt schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures.
 2. De overeenkomst betreffende het ten behoeve van cliënt ontwerpen, totstandbrenging en toepassen van informatie-architectuur, Web-applicatie en artwork – alsmede de advisering daaromtrent door het voorgaande -, behelst de vestiging van een recht op het bedrijfsmatige gebruik van het tot standgebrachte werk. De overeenkomst ziet, overeenkomstig het in artikel 17 bepaalde, niet op de overdracht van het auteursrecht of het uitsluitend recht van tekening of model op het door Pricemotion tot stand gebrachte werk.
 3. Indien is overeengekomen dat de dienstverlening gefaseerd zalplaatsvinden, kan Pricemotion de aanvang van de diensten die tot een volgende fase behoren uitstellen totdat cliënt de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 4. Pricemotion bepaalt de wijze waarop volgens haar de opdracht dient te worden uitgevoerd. Zij heeft de plicht desgevraagd de cliënt tevoren in te lichten over de wijze waarop de uitvoering wordt gegeven, tenzij dit in strijd is met de aard van de opdracht. Cliënt kan enkel zodanige objectief bepaalbare criteria stellen waaraan de uitvoering zal dienen te voldoen, dat zij de kwaliteit of functionaliteit van het werk niet aantasten.
 5. Opgrond van de creatieve aard van de werkzaamheden is Pricemotion niet aansprakelijk voor de esthetische waardering van het resultaat, zolang Pricemotion zich aan de gegeven opdracht en criteria heeft gehouden.
 6. Pricemotion is gerechtigd om zonder toestemming van de cliënt, de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij haar in dienst zijnde derden, indien dit naar de mening van Pricemotion een goede of efficiënte uitvoering van de opdracht bevestigd, tenzij dit in strijd is met de aard van de opdracht.

Artikel 13. (Op)levering

 1. Levertijden zijn vrijblijvend en worden slechts bijbenadering aangegeven. Overschrijding van de levertijd, welke niet is gelegen in opzet of grove schuld zijdens Pricemotion kan nimmer aanspraak geven op schadevergoeding.
 2. Als tijdstip van (op)levering geldt het moment waarop de goederen op een door de cliënt opgegeven locatie aanwezig of beschikbaar, alsmede operationeel zijn. Op het moment van (op)levering gaat het risico van de goederen over op de cliënt.
 3. Cliënt is verplicht het de geleverde goederen terstond bij (op)levering op eventuele tekortkomingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling onzerzijds dat de goederen ter beschikking van de cliënt staan.
 4. Eventuele tekortkomingen van het geleverde goed welke bij (op)levering aanwezig zijn, dient de cliënt binnen een periode van zeven werkdagen na levering Pricemotion schriftelijk kenbaar te maken, bij gebreke waarvan reclames dienaangaande niet meer in behandeling worden genomen.
 5. Pricemotion is gerechtigd om in gedeelten te leveren (deelleverancies), welke zij afzonderlijk kan factureren.

Artikel 14. Overmacht (niet toerekenbare tekortkomingen)

 1. Pricemotion draagt zorg voor de beschikbaarheid van het systeem en de vaste verbindingen, waarbij het zich inspant om optimale beschikbaarheid te bieden. De gevolgen van uitval of onbereikbaarheid van het systeem en de vaste verbindingen tengevolge van redelijkerwijs niet voorzienbare omstandigheden, zijn echter voor risico van cliënt.
 2. Als niet aan Pricemotion toerekenbare tekortkomingen worden aangemerkt storingen in de verbindingen met het Internet, storingen in het telefoonnet van de betrokken telecommunicatie maatschappij(en), uitval van de elektriciteit en andere storingen die buiten de macht van Pricemotion liggen. Uitval of onbereikbaarheid van het systeem en de vaste verbindingen tengevolge van redelijkerwijs benodigd onderhoud, alsmede voor de gevolgen van beperkingen en blokkeringen ingevolge het in artikel 10 bepaalde, vallen daar eveneens onder.
 3. De gevolgen van tekortkoming in de nakoming van Pricemotion jegens derden,die veroorzaakt worden door of vanwege gedragingen van cliënt, zullen steeds voor rekening en risico van cliënt zijn.

Artikel 15. Aansprakelijkheid

 1. Pricemotion is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het wijze waarop, of het doel waarvoor cliënt of een eventuele derde zich middels de gebruikersnaam en – wachtwoord van cliënt bedient van de toegang tot het Internet.
 2. Cliënt is zich bewust van de risico’s die het digitaal c.q. elektromagnetisch opslaan en overbrengen van informatie met zich meebrengen op het gebied van behoud en beveiliging van de data.
 3. Onverminderd het in de artikelen 9.1 en 12.1 gestelde, is Pricemotion niet aansprakelijk voor:
  1. De aantasting van de gegevens die worden opgeslagen of overgebracht door middel van het systeem;
  2. Verstoring, verdwijning en openbaarwording van vertrouwelijke en/of waardevolle informatie;
  3. Situaties waarin de doorbroken beveiliging ten tijde van implementatie redelijkerwijs voldoende mocht worden geacht, dan wel waarin Pricemotion redelijkerwijs niet in staat kan worden geacht de gevraagde beveiliging te implementeren.
  4. Fouten in geleverde prijsinformatie alsmede fouten welke hierdoor ontstaan in doorgevoerde prijsregels.
  5. Fouten in adviesprijzen / fout uitgevoerde prijsregels
 4. Indien bij de uitvoering van de overeenkomst toerekenbaar aan Pricemotion, schade aan zaken van cliënt is veroorzaakt, zal Pricemotion per gebeurtenis de herstel- en vervangingskosten vergoeden tot een maximum, gelijk aan het door cliënt periodiek verschuldigde som.
 5. De eventuele vergoedingsplicht van Pricemotion voor schade die voortvloeit uit dood of lichamelijk letsel strekt zich niet verder dan € 5.000 per gebeurtenis. De aansprakelijkheid voor directe schade, veroorzaakt door en toerekenbaar aan Pricemotion, zal zich steeds beperken tot € 5.000 per gebeurtenis. Pricemotion is nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade of andere indirecte schade, waaronder begrepen schade wegens verlies van gebruikstijd, gederfde winst en gemiste besparingen.
 6. Indien ten gevolge van een gebeurtenis, als bedoeld in het tweede lid, meer dan één vordering ontstaat en de gezamenlijke vorderingen de daarbij per gebeurtenis gestelde maxima te boven gaan, worden de vorderingen naar evenredigheid voldaan.
 7. Schade als bedoeld in het tweede lid, geleden door cliënt, zijn de een natuurlijk persoon niet in de uitvoering van beroep of bedrijf, dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk aan Pricemotion te zijn gemeld.
 8. Schade die niet binnen die termijn ter kennis van Pricemotion is gebracht komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij cliënt aannemelijk maakt dat hij de schade niet eerder heeft kunnen melden.
 9. Voorgaande bepalingen betreffende aansprakelijkheid van Pricemotion blijven buiten toepassing voor zover de schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van de bedrijfsleiding van Pricemotion.

Artikel 16. Voorbehouden & recht van retentie

 1. Het eigendom van de door Pricemotion aan cliënt verkochte goederen gaan pas van Pricemotion op cliënt over, wanneer Pricemotion volledige betaling van de overeengekomen koopsom heeft ontvangen.
 2. Pricemotion is gerechtigd om zaken die zij van en voor de cliënt onder zich heeft, onder zich te houden tot voldoening van alle betalingsverplichtingen die cliënt jegens haar heeft, tenzij de cliënt voor de nakoming van die betalingsverplichtingen genoegzame zekerheid heeft gesteld.

Artikel 17. Auteursrecht/ Industriële eigendom

 1. Voor zover cliënt door Pricemotion software verstrekt krijgt, geschiedt zulks steeds in licentie. Met de aanvaarding van de door Pricemotion verstrekte software accepteert cliënt de toepasselijke licentievoorwaarden en zal de cliënt steeds gehouden zijn zich als goed licentiehouder te gedragen.
 2. Het is cliënt niet toegestaan op welke wijze dan ook (delen van) de software te modificeren, te verveelvoudigen (anders dan noodzakelijk voor beoogd gebruik), uit te lenen of anderszins aan derden te verstrekken, behoudens voor zover dit noodzakelijk is voor het gebruik dat bij de overeenkomst uitdrukkelijk is toegestaan.
 3. Bij het kopiëren of anderszins verveelvoudigen van de programmatuur is het de cliënt nimmer toegestaan de in de programmatuur voorkomende aanduidingen omtrent het makerschap of het vertrouwelijke karakter van de programmatuur, of enig andere verwijzing naar Pricemotion, te wijzigen of te verwijderen.
 4. Ten aanzien van het door Pricemotion tot stand gebrachte concepten, design, applicaties en andersoortig werk, merken partijen Pricemotion aan als zijnde enig maker c.q. ontwerper in de zin van het Auteursrecht en het Teken- en Modellenrecht.
 5. Deabsoluterechten,waarondermedebegrepenauteursrechtenen(andere) intellectuele rechten op grafische produkten, apparatuur, programmatuur, applicaties, documentatie en andere goederen – zoals onder meer analyses, functionele ontwerpen en rapporten -, en alle daarop aangebrachte wijzigingen en aanvullingen, alsmede van eventuele kopieën van voorgenoemde goederen, berusten te allen tijde bij Pricemotion of bij haar toeleveranciers.
 6. Pricemotion vrijwaart dec liënt voor de gevolgen van inbreuk op intellectuele rechten van derden, ontstaan door het gebruik van door Pricemotion beschikbaar gestelde (grafische) werk, programmatuur en schriftelijke informatie, mits cliënt Pricemotion terstond informeert over iedere daarop gebaseerde aanspraak, de behandeling daarvan aan haar overlaat en haar desgevraagd van eventueel benodigde informatie voorzien.

Artikel 18. Gebruiksrechten

 1. De door Pricemotion beschikbaar gestelde (grafische) produkten, programmatuur en schriftelijke informatie, als bedoeld in de artikelen 16 en 17, worden aan cliënt verstrekt op grond van een licentie.
 2. Het betreft een niet exclusieve en niet overdraagbare licentie tot het gebruik van de genoemde goederen, uitsluitend binnen de eigen organisatie van de cliënt.

Artikel 19. Prijzen

1. Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen van Pricemotion uitgedrukt in euro’s en exclusief BTW en eventuele andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen. Voor zover niet anders schriftelijk is overeengekomen, is Pricemotion gerechtigd de door haar gehanteerde bedragen (eveneens) uit te drukken in de algemene Europese rekeneenheid (Euro).

2. Pricemotion is gerechtigd de gehanteerde tarieven te verhogen; één en ander met inachtneming van de eventueel terzake bestaande wettelijke voorschriften. Pricemotion zal de cliënt ten minste één maand van tevoren op de hoogte stellen van tariefswijzigingen, met dien verstande dat reeds bekende prijsverhogingen bij orderbevestiging gemeld moeten worden.

Artikel 20. Facturen en reclames

 1. De facturen van Pricemotion worden berekend aan de hand van tevoren opgestelde overeenkomst, waarin de prestatie(s) en tijdsaanduiding staan.
 2. Reclames dienen schriftelijk te worden ingediend, met nauwkeurige vermelding van de aard en de grond der klacht. Zij worden slechts in behandeling genomen indien zij Pricemotion binnen 7 werkdagen na factuurdatum of de betreffende prestatie bereiken. Na het verstrijken van deze termijn worden reclames niet meer in behandeling genomen, tenzij cliënt een natuurlijk persoon betreft, niet in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 3. Pricemotion zal cliënt binnen 18 werkdagen na de ontvangst van de reclame, schriftelijk op de hoogte brengen van de gegrond-, dan wel ongegrondbevinding.

Artikel 21. Betaling en gevolgen wanbetaling

 1. Betalingen dienen zonder korting of verrekening en bij wijze van vooruitbetaling te geschieden in de rekeneenheid waarin de prijzen zijn uitgedrukt; één en ander met inachtneming van de eventueel terzake bestaande wettelijke verplichtingen. Uitsluitend betalingen aan Pricemotion zelf werken bevrijdend.
 2. Cliënt is te allen tijde gehouden elke door Pricemotion ingediende factuur te voldoen binnen 10 werkdagen na dagtekening van de factuur, tenzij cliënt en Pricemotion schriftelijk anders zijn overeengekomen. Het op de bank-/giro-afschriften van Pricemotion aangegeven valutabedrag is bepalend en derhalve wordt zijn datering als betalingsdag aangemerkt.
 3. Indien een factuur van Pricemotion niet binnen 10 werkdagen na dagtekening is betaald, kan Pricemotion de uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig het onder artikel 10 bepaalde (eventueel tijdelijk) stopzetten. Cliënt is na afloop van de termijn rente verschuldigd over het openstaande bedrag van 2% per kalendermaand, een gedeelte van een maand voor een volle gerekend.
 4. Het afschrift van de door Pricemotion verzonden factuur geldt jegens cliënt, niet consument als volledig bewijs van de schuldigheid, de rente en de dag waarop de renteberekening begint.
 5. Bezwaren inzake de factuur dienen binnen 5 werkdagen na dagtekening van de factuur te worden gemeld overeenkomstig de in artikel 18.2 genoemde wijze. Na verstrijken van deze termijn kunnen klachten niet meer in behandeling worden genomen en heeft cliënt, niet zijnde consument, afstand gedaan van zijn vermeende rechten.
 6. Alle kosten van inning, waaronder begrepen de volledige kosten van rechtsbijstand, zowel in als buiten rechten -door wie dan ook verleend- komen geheel voor rekening van de opdrachtgever.
 7. De vergoeding betreffende buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 20% van de verschuldigde hoofdsom indien deze minder bedraagt dan € 1.000,-. Bedraagt de verschuldigde hoofdsom meer dan € 1.000,- maar minder dan € 3.000,- dan geldt een percentage van 15%. Voor bedragen van € 3.000,- en hoger wordt een percentage van 10% aangehouden. Deze vergoeding zal steeds, zodra door Pricemotion rechtsbijstand is ingeroepen, respectievelijk de vordering ter incasso uit handen is gegeven, zonder enig nader bewijs in rekening worden gebracht en door cliënt verschuldigd zijn.
 8. Alle door cliënt verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door Pricemotion gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen.
 9. Door het enkel plaatsvinden van een der volgende omstandigheden heeft Pricemotion de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst, alsmede enig bedrag -verschuldigd door de wederpartij op grond van de door Pricemotion verleende prestaties- in zijn geheel terstond op te eisen, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schaden en interessen, zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig zal zijn:
  1. De client in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient danwel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen wordt gelegd;
  2. De client te overlijden of onder curatele wordt gesteld;
  3. De client enige uit kracht der Wet of van deze condities op hem rustende verplichtingen niet nakomt;
  4. De client nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de
   daarvoor gestelde termijn te voldoen; overgaat tot staken of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk deel daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, danwel overgaat tot wijziging van de doelstelling van zijn bedrijf.

Artikel 22. Verjaring

1. Alle rechtsvorderingen van cliënt uithoofde van een aan deze Voorwaarden onderworpen overeenkomst verjaren -behoudens bepalingen van dwingend recht – na verloop van één jaar, te rekenen vanaf de dag waarop nakoming van verplichtingen uit de tussen partijen bestaande overeenkomst opeisbaar zijn geworden.

Artikel 23. Toepasselijk recht

1. Op alle aanbieding en, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, tenzij cliënt een natuurlijk persoon is, niet in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Artikel 24. Geschillen

1. Alle geschillen- waaronder inbegrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig beschouwd worden – voortvloeiend uit of verband houdend met de overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, of met de betreffende Voorwaarden en hun uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslist door de bevoegde Burgerlijke Rechter.

Artikel 25. Geldigheid bepalingen

 1. Het bij gerechtelijke uitspraak ongeldig verklaren van één of meerdere bepalingenin deze Algemene Voorwaarden laat alle overige bepalingen onverlet.

Artikel 26. Slotbepalingen

 1. Deze Algemene Voorwaarden doen alle voorgaande exemplaren vervallen.
 2. Pricemotion heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van het hierna bepaalde.
 3. Wijzigingen die gevolgen hebben voor een cliënt waarmee reeds een overeenkomst is gesloten, worden tijdig op de daarvoor geëigende wijze bekend gemaakt. Zij treden 30 dagen na de bekendmaking, of op een latere datum die in de bekendmaking is vermeld in werking.