Licentie voorwaarden

Licentie overeenkomst PriceMotion VOF gevestigd te Apeldoorn, hierna te noemen PriceMotion.

 

ALGEMEEN

Op de levering van de software van PriceMotion zijn de bepalingen als vermeld in deze Software Licentie Overeenkomst van toepassing. Deze Software Licentie Overeenkomst maakt een onverbrekelijk deel uit van de Algemene Voorwaarden van PriceMotion, als ware zij daarin letterlijk opgenomen. De opdrachtgever erkent de toepasselijkheid van deze Software Licentie Overeenkomst en de Algemene

Voorwaarden van PriceMotion door het enkele feit van het in gebruik nemen van enigerlei door PriceMotion vervaardigde of geleverde software.

 

GEBRUIK

De levering van de software geeft slechts recht op het niet-exclusieve gebruik van de betrokken software. Dit recht is niet overdraagbaar.

Het gebruiksrecht is van kracht, zodra PriceMotion de betaling van de opdrachtgever heeft ontvangen en deze Software Licentie Overeenkomst wordt aanvaard bij het akkoord gaan tijdens het bestelproces.

Deze overeenkomst geeft de opdrachtgever het recht:

a. de software te gebruiken voor het doel waarvoor deze software is ontwikkeld;

b. de software te ontvangen en te gebruiken op uitsluitend één virtualwebserver voor slechts één domein;

c. de software uitsluitend te gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden en bepalingen van Artikel 2.4 van deze licentievoorwaarden;

d. dienstverlening voortvloeiende uit de verplichting van PriceMotion en gedurende een periode van één maand te ontvangen of zolang betalingen worden van ontvangen door PriceMotion;

e. gedurende deze periode hernieuwde versies van de software van PriceMotion te ontvangen.

In het kader van deze licentieovereenkomst worden onder nieuwe versies van de software, verbeteringen en wijzigingen van de software verstaan.

In deze licentieovereenkomst heeft het begrip “gebruik” de volgende betekenis en inhoud:

a. gebruik maken van het geheel of een gedeelte van de software door deze te laden, te kopiëren of te zenden in of binnen het systeem teneinde de systeeminstructies vervat in de software te verwerken;

b. het kopiëren van het geheel of een gedeelte van de software, zij het dat kopiëren van de software uitsluitend is toegestaan voor back-up doeleinden en onder de oorwaarden dat niet meer dan twee kopieën van de software zullen bestaan zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van PriceMotion;

c. het opslaan van een geheel of een gedeelte van de software in het systeem of een andere opslageenheid of diskette;

d. gebruik maken van doch niet het kopiëren van het instructie- en documentatiemateriaal en overige informatiedragers behorende bij de software.

Deze overeenkomst geldt alleen dan, wanneer de software wordt gebruikt in combinatie met de informatiedienst waarvoor de software door PriceMotion is vrijgegeven.

 

EIGENDOM

PriceMotion behoudt het auteursrecht van de door haar ontworpen c.q. tot stand gebrachte ontwerpen, software, schetsen en calculaties, ook wanneer opdrachtgever hierop een opdracht geeft.

De technieken en processen, ontwikkeld door PriceMotion en verwerkt in de software worden beschouwd als intellectueel eigendom van PriceMotion en zullen in principe niet aan de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld.

PriceMotion behoudt zich het recht voor programma’s of onderdelen daarvan zodanig te construeren, dat kopiëren niet zonder meer mogelijk is. Bij het defect raken van niet-kopiëerbare software kan opdrachtgever -onder overlegging van de niet-leesbare versie van de software- een nieuw exemplaar van de betrokken software verkrijgen tegen betaling van het alsdan geldende vervangingstarief, mits opdrachtgever aan alle verdere bepalingen van deze Software Licentie Overeenkomst en de Algemene

Voorwaarden van PriceMotion heeft voldaan.

 

De opdrachtgever verklaart geen pogingen in het werk te zullen stellen de naam van PriceMotion of enig ander in de software ingebracht handelsmerk te verwijderen.

Opdrachtgever verplicht zich de geleverde ontwerpen, computerprogramma’s, systeem- en programmabeschrijvingen, documentatie, tekeningen, schetsen en calculaties slechts aan te wenden voor eigen gebruik en deze niet, op welke wijze dan ook, hetzij tegen vergoeding, hetzij om niet, aan derden ter beschikking te stellen, noch op welke andere manier dan ook handelen of nalaten te handelen, zodat derden hierover kunnen beschikken.

 

AANSPRAKELIJKHEID/GARANTIE

De software wordt geleverd “zoals ze is”; PriceMotion aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die ontstaat door bet onjuist gebruik of functioneren van de software.

De aanwezigheid van fouten (bugs) in de software die de functionaliteit van de software niet belemmeren geven opdrachtgever nimmer het recht de betrokken software geheel of gedeeltelijk af te keuren. De aansprakelijkheid van PriceMotion gaat nimmer verder, dan te trachten in een volgende versie van de software deze fouten te verhelpen.

Gedurende het eerste jaar van de licentie zullen fouten in de software die de functionaliteit van de software belemmeren zonder kosten voor de licentiehouder worden hersteld. Aanvullingen op en wijzigingen van de software zullen in overleg tegen de alsdan daarvoor geldende vergoeding door PriceMotion worden gerealiseerd.

Indien de software wordt gebruikt in combinatie met verkeerde of defecte hardware, kan door de opdrachtgever geen aanspraak worden gemaakt op enigerlei garantie.

Opdrachtgever is gehouden PriceMotion schadeloos te stellen voor en te vrijwaren tegen alle vorderingen tot schadevergoeding welke derden tegen PriceMotion instellen ter zake van schade ontstaan door of met de geleverde software.

Indien PriceMotion ter voldoening aan haar garantieverplichting onderdelen van software vervangt, wordt de oude versie van de software haar eigendom en dient door opdrachtgever aan PriceMotion teruggeven te worden.

Opdrachtgever is zelfverantwoordelijk voor bet gebruik van de laatste versie van. PriceMotion neemt geen enkele aansprakelijkheid indien niet met de laatste versie wordt gewerkt.

 

SCHENDING AUTEURSRECHT

PriceMotion zal maatregelen nemen tegen een ieder die op enigerlei wijze inbreuk doet op haar auteursrechten of de auteursrechten van derden. haar geestelijk eigendom en/of ideeën, zoals tot uitdrukking gebracht in de door PriceMotion geleverde software en de daarbij behorende documentatie.

In dit verband zal PriceMotion gegevens deponeren bij een nader aan te wijzen notaris en/of arrondissementsrechtbank, uit welke gegevens moge blijken, welke zaken PriceMotion minimaal als haar eigendom beschouwt.

 

BEEINDIGING

De licentieovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en kan door partijen met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst d.m.v. een email worden beëindigd, onverminderd andere aan partijen toekomende rechten uit hoofde van deze licentie-overeenkomst of anderszins,

indien:

a. partijen enige verplichting uit hoofde van deze overeenkomst niet nakomen met uitzondering van overmacht;

b. één der partijen zijn faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, wordt geliquideerd, in surséance van betaling komt te verkeren en/of indien executoriale beslagen worden gelegd worden gelegd op enige vermogensbestanddelen. In geval van beëindiging van deze licentieovereenkomst onder gebruikmaking van artikel 6.1 lid A zal de meest gerede partij alle kosten, welke voortvloeien uit het beëindigen van deze licentieovereenkomst, aan de wederpartij vergoeden.

Binnen veertien dagen na beëindiging van deze licentieovereenkomst dient opdrachtgever de software en alle kopieën, welke hij heeft ontvangen van PriceMotion of welke opdrachtgever heeft gemaakt van de software alsmede alle documentatie welke betrekking heeft op de software te retourneren of te vernietigen overeenkomstig de instructies van PriceMotion en PriceMotion zulks schriftelijk te bevestigen,

 

tenzij opdrachtgever de voorafgaande schriftelijke toestemming van PriceMotion zal hebben verkregen om een archiefkopie van de software te mogen behouden.

 

GEBRUIKSVERGOEDING

De gebruiksvergoeding is verschuldigd binnen 14 dagen na installatie, tenzij anders schriftelijk wordt overeengekomen door partijen. Een nieuwe gebruiksvergoeding is eerst verschuldigd als de opdrachtgever de software op een andere virtual webserver en/of domeinnaam geïnstalleerd wil hebben of de software wenst te gebruiken bij

bedrijven anders dan de opdrachtgever. Indien het systeem waar de software op draait niet operationeel iszal opdrachtgever zulks rapporteren aan PriceMotion, teneinde

toestemming te verkrijgen de software tijdelijk op een ander systeem te gebruiken. PriceMotion zal deze toestemming niet weigeren tenzij PriceMotion zwaarwegende bezwaren heeft.

 

SLOTBEPALING

Indien de opdrachtgever enige voor hem uit een overeenkomst met PriceMotion voortvloeiende verplichting niet stipt nakomt. heeft PriceMotion het recht de nakoming van alle verplichtingen jegens de opdrachtgever op te schorten en zelfs alle overeenkomsten met de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst

benodigd is, met behoud van haar recht op schadevergoeding. Hetgeen door opdrachtgever aan PriceMotion verschuldigd is, wordt terstond opeisbaar.

 

Met het downloaden van de software en het aangaan van de informatiedienst van PriceMotion verklaart de opdrachtgever op de hoogte te zijn van de inhoud van deze licentievoorwaarden en gaat u hiermee akkoord. Tevens erkent u een exemplaar van deze voorwaarden te hebben ingezien op de website van PriceMotion (www.pricemotion.nl) en daar ook heeft kunnen downloaden.

 

meer info :: www.PriceMotion.nl

 

PriceMotion VOF
Zanderijweg 80

7312LL Apeldoorn